0
Programmi:
Lingua:

Součinitel dotvarování

Součinitel dotvarování zohledňuje trvalé (plastické) změny objemu nebo tvaru betonu způsobené dlouhodobým zatížením (dotvarování). Součinitel dotvarování je stanoven dle Přílohy B normy EN 1992-1-1. Je uvažován cement třídy N.

Konečná hodnota součinitele dotvarování φ je získána dle vztahu B.1:

kde je:

φ0

 • základní součinitel dotvarování

βc(t,t0)

 • součinitel časového průběhu dotvarování po zatížení

Základní součinitel dotvarování φ0 je počítán dle vztahu B.2:

kde je:

φRH

 • součinitel, vystihující vliv relativní vlhkosti

β(fcm)

 • součinitel, vystihující vliv pevnosti betonu

β(t0)

 • součinitel, vystihující vliv stáří betonu v okamžiku vnesení zatížení

Součinitel φRH vystihující vliv relativní vlhkosti je získán následujícím postupem:

pro fcm ≤ 35MPa

pro fcm < 35MPa

kde je:

RH

 • relativní vlhkost okolního prostředí v procentech

h0

 • náhradní rozměr prvku

α1, α2

 • součinitele vlivu pevnosti betonu

Náhradní rozměr prvku h0 je získán vztahem B.6:

kde je:

Ac

 • plocha průřezu

u

 • obvod průřezu vystavený působení prostředí

Součinitele α1 a α2 jsou počítány dle vzorců B.8c:

kde je:

fcm

 • průměrná hodnota pevnosti betonu v tlaku po 28 dnech

Součinitel β(fcm) vystihující vliv pevnosti betonu je stanoven dle B.4:

Součinitel β(t0) vystihující vliv stáří betonu v okamžiku vnesení zatížení je získán dle B.5:

kde je:

t0

 • stáří betonu v okamžiku vnesení zatížení

Součinitel časového průběhu dotvarování po zatížení βc(t,t0) je stanoven dle B.7:

kde je:

t

 • stáří betonu v uvažovaném okamžiku

t0

 • stáří betonu v okamžiku vnesení zatížení

βH

 • součinitel

Součinitel βH je stanoven následujícím způsobem:

pro fcm ≤ 35MPa

pro fcm < 35MPa

Součinitel α3 je počítán dle vzorce B.8c:

Prova il Software FIN EC. Gratuitamente, senza limitazioni di analisi.