0
Programmi:
Lingua:

Dimenzování

Tato část slouží k posouzení konstrukce v dimenzačních programech. Posouzení je možné pouze v případě, že jsou odpovídající dimenzační programy nainstalovány v počítači. Dimenzační prvky jsou v této části rozděleny do skupin dle základního materiálu: "Ocel", "Dřevo", "Beton".

Převod prvků do dimenzačních programů se provádí v tabulce ve spodní části okna. Rozbalovací seznam "Program" slouží k výběru aplikace, v kterém má být provedeno posouzení. Samotné posouzení se spouští tlačítkem "Spustit program". Pokud se jedná o rozsáhlou konstrukci, je možné převést do posouzení pouze část prvků a omezit tak posouzení pouze na nejdůležitější dílce konstrukce. Pro toto omezení jsou k dispozici následující nastavení:

Uvažovat všechny dimenzační prvky

  • Převede do dimenzačního programu pouze prvky, které nejsou doposud posouzené.

Pouze nespočtené dimenzační prvky

  • Pokud se odškrtne toto nastavení, lze v tabulce dimenzačních prvků vybírat, které prvky se mají předat do dimenzačního programu. Výběr se provádí tlačítkem v prvním sloupci příslušného řádku.

Uvažovat všechny kombinace

  • Pokud se odškrtne toto nastavení, lze v tabulce kombinací omezit, které kombinace budou předány do dimenzačního programu. Výběr se provádí tlačítkem v prvním sloupci příslušného řádku.

Výběr jednotlivých dimenzačních prvků pro posouzení

V průběhu posouzení v dimenzačních programech je možné měnit průřezy prvků a tím konstrukci optimalizovat přesně dle vnitřních sil. Pokud byly průřezy v průběhu posouzení změněny, nabídne program po návratu automatický přepočet konstrukce. Tento přepočet zajistí aktualizaci vnitřních sil s aktuálními tuhostmi.

Jako dimenzační programy mohou být použity následující aplikace:

Dimenzační programy pro ocelové konstrukce

Ocel

  • tento program slouží k základnímu posouzení prvků ocelových konstrukcí dle EN 1993-1-1 či dle EN 1993-1-4 (korozivzdorná ocel). V tomto programu lze posuzovat jak základní návrhové tak mimořádné kombinace.

Ocel požár

  • provádí posouzení ocelových konstrukcí na účinky požáru dle normy EN 1993-1-2. Do tohoto programu jsou převáděny pouze výsledky mimořádných kombinací.

Dimenzační programy pro dřevěné konstrukce

Dřevo

  • tento program slouží k základnímu posouzení prvků dřevěných konstrukcí dle EN 1995-1-. V tomto programu lze posuzovat jak základní návrhové tak mimořádné kombinace.

Dřevo požár

  • provádí posouzení dřevěných konstrukcí na účinky požáru dle normy EN 1995-1-2. Do tohoto programu jsou převáděny pouze výsledky mimořádných kombinací.

Dimenzační programy pro betonové konstrukce

Beton

  • tento program slouží k základnímu posouzení prvků železobetonových konstrukcí dle EN 1992-1-1 či dle EN 1992-2 (mostní konstrukce). V tomto programu lze posuzovat jak mezní stavy únosnosti (základní návrhové i mimořádné situace), tak mezní stavy použitelnosti (omezení napětí a šířky trhlin)

Betonový výsek

  • tento program slouží k posouzení vodorovných prvků železobetonových konstrukcí (trámy, průvlaky, stropní desky) dle EN 1992-1-1 či dle EN 1992-2 (mostní konstrukce). V tomto programu lze posuzovat jak mezní stavy únosnosti (základní návrhové i mimořádné situace), tak mezní stavy použitelnosti (omezení napětí, šířky trhlin a výpočet průhybu konstrukce)

Beton požár

  • provádí posouzení železobetonových konstrukcí na účinky požáru dle normy EN 1992-1-2. Do tohoto programu jsou převáděny výsledky mimořádných kombinací.

Prova il Software FIN EC. Gratuitamente, senza limitazioni di analisi.