0
Programmi:
Lingua:

Parametry klopení

V části "Působení klopení" dialogového okna lze nastavit, zda má být v tomto směru počítáno s vlivem klopení, a případně změnit základní klopnou délku prvku. Klopnou délkou se rozumí vzdálenost bodů dílce, v nichž je zabráněno klopení.

Dalším parametrem klopení je tvar momentové plochy dle tabulky 6.6 normy ČSN EN 1993-1-1. Na základě tvaru momentové plochy je stanoven opravný součinitel kc. Pro některé tvary momentové plochy je nutné doplnit i další parametry. Momentová plocha tvaru lichoběžníku vyžaduje zadání součinitele ψ, což je poměr momentů na začátku a na konci klopného úseku. Momentové plochy, které nemají konstantní směrnici, svědčí o zatížení na nosníku. Pro ně je pak třeba určit polohu zatížení na průřezu. Poloha se zadává pomocí součinitele, který nabývá hodnot z intervalu <0;1>, přičemž hodnota 0 je pro dolní (levý) okraj průřezu a hodnota 1 pro horní (pravý) okraj průřezu.

V části "Parametry" lze vybrat způsob uložení konců prvku, na základě kterého je stanoven součinitel vzpěrné délky kz. Tento součinitel redukuje základní délku úseku pro výpočet klopení a je použit např. při výpočtu kritického momentu μcr. Pro variantu "kloub-kloub" nabývá součinitel kz hodnoty 1,0, pokud je vybrána varianta "vetknutí-vetknutí", je součinitel kz roven hodnotě 0,5. Je-li vybrána momentová plocha s proměnnou směrnicí, je nutné zadat též způsob uložení konců v kroucení. Tento způsob uložení ovlivňuje velikost součinitele vzpěrné délky kw, který je použit při výpočtu parametru kroucení κwt. Součinitel kw nabývá stejných hodnot jako součinitel kz. Vliv klopení na únosnost prvku je popsán v teoretické části nápovědy.

Dialogové okno "Parametry klopení"

Prova il Software FIN EC. Gratuitamente, senza limitazioni di analisi.