Il link è stato inviato alla tua email.

Impossibile inviare il link alla mail indicata. Si prega di controllare la email.

Guida Online

GEO5

Tree
Impostazioni
Prodotti:
Programmi:
Lingua:

Grupa pali

Zdefiniowanie grupy pali wymaga określenia sztywności konstrukcji, która z kolei ma decydujący wpływ na obliczenia i analizę konstrukcji. Podstawowym założeniem jest, że przy sztywnej konstrukcji oczepu wszystkie pale mają jednakowe osiadanie, podczas gdy przy konstrukcji podatnej każdy pal osiada niezaleznie. W przypadku wykonywania obliczeń zgodnie z normą NEN6473 ramka ta służy również do wybrania sposobu wykonywania badań CPT.

Zarówno dla konstrukcji sztywnych, jak i podatnych program umożliwia definiowanie lokalizacji poszczególnych pali za pomocą współrzędnych. W takim wypadku do zdefiniowania pali niezbędne są wartości współrzędnych lokalizacji każdego pala (w układzie współrzędnych x,y) oraz obciążeń oddziałujących na poszczególne zdefiniowane pale. Zaznaczenie opcji "Uwzględniaj wpływ negatywnego tarcia na pobocznicy" w ramce "Ustawienia" pozwala na wprowadzenie obciążenia powierzchniowego w ramce "Konstrukcja". Dodawanie nowego pala wykonywana jest w oknie dialogowym "Nowy pal".

Ramka "Grupa pali" - definiowanie lokalizacji pali za pomocą współrzędnych

Jeżeli użytkownik nie zdefiniuje współrzędnych lokalizacji pali, to ich parametry zostaną wprowadzone bezpośrednio w ramce dotyczącej konstrukcji. Wybór konstrukcji sztywnej pozwala na podanie liczby pali pod konstrukcją (pale zostaną wtedy rozmieszczone w sposób równomierny).

Ramka "Grupa pali"

Prova il Software GEO5.
Gratuitamente, senza limitazioni di analisi.