Il link è stato inviato alla tua email.

Impossibile inviare il link alla mail indicata. Si prega di controllare la email.

Guida Online

GEO5

Tree
Impostazioni
Prodotti:
Programmi:
Lingua:

Minimální dimenzační tlak

Při stanovení velikosti a rozdělení zemních tlaků je obtížná kvantifikace podílu jednotlivých vlivů, což vede k nejednoznačnosti při určování zatěžovacího obrazce zemního tlaku. Pro dimenzování konstrukce by se mělo použít nejnepříznivější rozdělení ve prospěch bezpečnosti konstrukce. Například u rozepřených konstrukcí v soudržných zeminách při využití reálných hodnot parametrů smykové pevnosti po celé výšce konstrukce vycházejí v horní části tahová napětí - viz obrázek. Tato tahová napětí však ve skutečnosti nemohou být přenesena na pažící konstrukci (důsledek oddělení od zeminy vlivem technologie výstavby, izolačních a drenážních vrstev). Jako opatření ve prospěch bezpečnosti konstrukce v podpovrchové oblasti soudržné zeminy, kde při výpočtu aktivního tlaku vycházejí tahová napětí je v programu GEO5 Tlaky možnost počítat s volbou "Minimální dimenzační tlak".

Při stanovení minimálního dimenzačního tlaku se pro vrstvy soudržných zemin použije jako minimální součinitel aktivního zemního tlaku náhradní součinitel Ka = 0,2, a tak je zaručeno, že hodnota vypočteného aktivního tlaku neklesne pod 20% tlaku svislého (Ka0,2) - viz obrázek. Použití minimálního dimenzačního tlaku předpokládá například možnost zvýšení bočního tlaku v důsledku vyplnění spáry za pažící konstrukcí srážkovou vodou. Pokud není zvolena volba minimálního dimenzačního tlaku, počítá program s prostým vyloučením tahu (K≥ 0).

Minimální dimenzační tlak

Prova il Software GEO5.
Gratuitamente, senza limitazioni di analisi.